Документа школе

Одлука о избору уџбеника з 2 i 6 razred за 2024-2025

РАЗВОЈНИ ПЛАН ОШ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ

АНЕКС I РАЗВОЈНОМ ПЛАНУ

Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о обављању друштвено-корисног односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ЗА ШКОЛСКУ 2023-24 ГОДИНУ

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023-2024. ГОДИНУ

Финансијски план за 2024.год.

АНЕКС I ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/24.ГОДИНУ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022-23.-2025-26.ГОДИНЕ – ПРЕУЗМИ

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022-23.ГОДИНУ – ПРЕУЗМИ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ОШ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ ЗА ШКОЛСКУ 2022-23 ГОДИНУ – ПРЕУЗМИ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОШ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ 2023-24 ГОДИНА- ПРЕУЗМИ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022-2023.ГОД – ПРЕУЗМИ

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ШКОЛСКУ 2023-24.ГОДИН – ПРЕУЗМИ

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ “ БЕОГРАД

Финансијски план за 2023.

АНЕКС ШКОЛСКОМ ПРОГРАМУ ЗА 2023.

Измена финансијског плана – Финансијски план 2023

ПРАВИЛНИК о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правилник о канцеларијском пословању ОШ Доситеј Обрадовић

Правилник о видео надзору у школи

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Предлог Правилника о раду за библиотеке ОШ

ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ У ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ИНФОРМАТОР О РАДУ ШКОЛЕ

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.ГОДУНУ

ИЗМЕЊЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022.

АКТ О УПРАВЉАЊУ СУКОБОМ ИНТЕРЕСА У ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23.ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.ГОДИНУ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2022.

СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У БЕОГРАДУ

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА О НАЧИНУ, САДРЖАJУ, ДУЖИНИ, МЕСТУ И ВРЕМЕНУ ОБАВЉАЊА ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА У ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ 

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ НАБАВКИ

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ 

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УПУТСТВИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН, ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ И ВРЕДНОВАЊЕ

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ОШ”ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” У БЕОГРАДУ

ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

ПРОТОКОЛ О УПОТРЕБИ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И ДРУГИХ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА

ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ УСТАНОВЕ У СЛУЧАJУ СУМЊЕ ИЛИ УТВРЂЕНОГ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА И ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ ИЛИ ДОСТОJАНСТВА ЛИЧНОСТИ