ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА 2023/24.год.

ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024.ГОДИНУ

 

Први и други разред

 • Засавица – Сремска Митровица
 • Једнодневна екскурзија јесен 2023/пролеће 2024.године

 

Трећи и четврти разред

 • Топола – Орашац
 • Једнодневна екскурзија јесен 2023/пролеће 2024.године

 

Пети разред

 • Деспотовац – Манасија – Ресавска пећина
 • Једнодневна екскурзија јесен 2023/пролеће 2024.године

 

Шести разред

 • VI разред – Нови Сад – Сремски Карловци
 • Једнодневна екскурзија јесен 2023/пролеће 2024.године

 

Седми разред

 • Ниш – Ћеле кула – Врање
 • Дводневна екскурзија јесен 2023/пролеће 2024.године

 

Осми разред

 • Виминацијум – Голубац – Ђердап – Лепенски вир
 • Дводневна екскурзија јесен 2023/пролеће 2024.године

 

Циљ екскурзије:

 • Остваривање сврхе, циљева и задатака образовања, као и циљева и задатака наставних предмета;
 • да ученици напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа;
 • да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама;
 • да развију мотивисаност за учење и заинтересованост за наставне садржаје,
 • непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, упознавање с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима.

Задаци:

 • Развијање љубави према отаџбини, њеној историји и природним лепотама
 • неговање позитивног односа према националним и културним етичким и естетским вредностима, спортским потребама и навикама
 • развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика;
 • упознавање начина живота и рада људи појединих крајева;
 • развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима;
 • продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика;
 • оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примењивање знања и умења;
 • неговање солидарности хуманизма, другарства и осећаја заједништва;
 • успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно;
 • развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика заштите животиња;
 • уочавање и именовање биљака и животиња различитих станишта
 • подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање;
 • проучавање објеката и феномена у природи;
 • уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима;
 • развијање способности орјентације у простору;
 • задовољење спортских потреба и стварање спортских навика;
 • развијање позитивних социјалних односа;
 • разумевање значаја здравља и здравог начина живота.

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1-4.РАЗРЕДА

 • Тара
 • Време реализације – пролеће 2024.године (седмодневна)

 

Задаци и садржаји

 • побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика ;
 • задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром ;
 • очување природне дечије радозналости за појаве у природи и њихово упознавање кроз одговарајуће активности ;
 • развијање способности запажања појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним условима ;
 • подстицање самосталности кроз непосредне истраживачке задатке ;
 • развијање свести о потреби заштите животне средине и изграђивање еколошких навика ;
 • упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте места и околине;
 • упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева ;
 • упознавање разноврсности биљног и животињског света и уочавање њихове повезаности ;
 • упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање
 • временских прилика;
 • развијање способности сналажења у простору и времену;
 • развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у обављању личне хигијене и бриге о себи;
 • стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што чешћи боравак у природи ;
 • формирање навика редовне и правилне исхране ;
 • разумевање и уважавање различитости међу ученицима ;
 • подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима кроз одговарајуће активности.