Избор средње школе

 

Крај основног образовања и упис у средњу школу важан је корак у професионалном развоју ученика и од великог је значаја за одређивање будућег занимања.

Добар избор средње школе је успешно усклађивање интересовања и могућности, које омогућава ученику да оствари сопствене потенцијале и задовољи своје потребе и жеље, чиме постаје мотивисанији и задовољнији.

 

Шта је важно за избор средње школе?

 • што боље упознавање себе, својих способности, особина, жеља, вредности...

СПОСОБНОСТИ – могућности, области у којима сте успешни

МОТИВАЦИЈА ЗА СТИЦАЊЕ ЗНАЊА – заинтересованост за наставак школовања

ИНТЕРЕСОВАЊА И СКЛОНОСТИ – оно што волите да радите, у чему уживате

ОСОБИНЕ ЛИЧНОСТИ – нпр. стрпљивост, друштвеност, прецизност, одлучност, креативност, уредност, динамичност, саосећајност..., важне за обављање одређених занимања

ВРЕДНОСТИ – оно што желите да постигнете на послу и што вам је на послу важно

ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ – телесне карактеристике које могу бити препрека за обављање неког посла

 • што боље информисање о:
  • врстама средњих школа, мрежи образовних установа
  • образовним профилима
  • поенима потребним за упис
  • даљој проходности на више школе и факултете
  • различитим занимањима, њиховим захтевима и условима рада
  • могућностима запошљавања, потребама на тржишту рада

Како се можете информисати?

 • питајте своје предметне наставнике, одељенске старешине, школског педагога и психолога
 • разговарајте са родитељима, рођацима и пријатељима
 • посетите средње школе (већина организује дан отворених врата за будуће ученике)
 • посетите Центар за информисање и професионално саветовање (ЦИПС) Националне службе запошљавања
 • потражите брошуре средњих школа
 • потражите информације на интернету (већина школа има свој сајт са описима смерова)
 • набавите „Конкурс“ и „Информатор“ Просветног прегледа
 • проучите свој примерак „Водича за избор занимања“ Националне службе запошљавања
 • учествујте у активностима које школа организује у циљу професионалног информисања и усмеравања

 

Врсте средњих школа

 • гимназије: са друштвено-језичким и приридно-математичким смером, општег смера, војна гимназија, филолошка, математичка, гимназија за спортисте
 • средње стручне школе
 • средње уметничке школе: музичка, балетска, дизајнерска школа

Детаљан опис свих средњих школа и њихових смерова могу се наћи у „Конкурсу“ Просветног прегледа.

 

Израчунавање бодова

За израчунавање укупних бодова из школе потребне су просечне оцене на крају шестог, седмог и осмог разреда, од којих се свака помножи са 4. Максималан број бодова из школе је 60.

Број бодова који је претходних неколико година био потребан за упис у одређену средњу школу може се пронаћи у „Информатору“ Просветног прегледа.  Тај податак треба да послужи само као смерница, јер се сваке године мења зависно од броја пријављених ученика, њиховог успеха у школи и на завршном испиту!

 

Честе грешке у избору средње школе

 • близина школе као главни или једини критеријум
 • друштво из основне школе као главни или једини критеријум
 • жеља родитеља као главни или једини критеријум
 • тренутна популарност неке школе

 

Корисни контакти

 • Центар за информисање и професионално саветовање (ЦИПС) у Националној служби за запошљавање – Гундулићев венац 23, тел: 2929-207, www.nsz.gov.rs (планирање каријере)  и  www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs

У ЦИПС-у се може заказати индивидуално тестирање и саветовање ученика, последњег радног дана у месецу за наредни месец.

Групно тестирање ученика се организује преко школе.

www.teslabg.edu.rs, www.saobteh.edu.rs, www.ats.edu.rs, www.gradjevinska.edu.rs, www.utskola.edu.rs, www.trgovackaskola.edu.rs,www.drugaekonomska.edu.rs,  www.medicinskaskola.edu.rs,  www.farmafizio.edu.rs,www.hptskola.edu.rs,www.zts.edu.rs, www.dizajnerska.edu.rs,www.osmagimnazija.edu.rs, www.xiigimnazija.edu.rs, www.mg.edu.rs, www.cetrnaestgim.edu.rs, www.filoloska.edu.rs, www.sportskagimnazija.edu.rs  …

 

За помоћ у професионалном саветовању и усмеравању

ученици и родитељи се могу обратити школском педагогу.

 

 

Ви сте овде: Home ЗА ОСМАКЕ