Статут и правилници

Статут и правилници

СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У БЕОГРАДУ

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА О НАЧИНУ, САДРЖАJУ, ДУЖИНИ, МЕСТУ И ВРЕМЕНУ ОБАВЉАЊА ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА У ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ 

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ НАБАВКИ

ПРАВИЛНИК О ТРОШКОВИМА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“