Програм екскурзија и наставе у природи ученика у школској 2016/2017. години

Одељенска и стручна већа Школе су - имајући у виду План рада Школе и Школске програме али и интересовања и потребе ученика, пратећи притом своје наставне програме и корелацију међу предметима - дала предлог Наставничком већу о изради Генерацијског програма излета, екскурзија и рекреативне наставе.

   Наставничко веће је на својој седници  од 15.09. 2016. године  разматрало све циљеве и задатке васпитно - образовног рада и , у складу са Законом о основама система васпитања и образовања, Законом о изменама и допунама закона о систему васпитања и образовања Законом о основном  образовању као и Правилника  о екскурзијама, излетима, зимовањима, летовањима и кампу ,донело следећи план, а Савет родитеља дао сагласност 29.06.2015. године.

 

ЕКСКУРЗИЈЕ

 

1. И 2. РАЗРЕД

  - Дестинација : Мали Иђош , Катаи салаш

 

3. И 4. РАЗРЕД

- Дестинација : Аранђеловац, Опленац, Топола

 

5. РАЗРЕД

 

- Дестинација : Београд- Ваљево- Бранковина- Дивчибаре

 

6. РАЗРЕД

- Дестинација : Војводина / манастир Хопово, Нови Сад , Сремски Карловци - обилазак градског језгра и Стражилово /

 

 

7. РАЗРЕД

- Дестинација : Нови Сад, Палић, Нови Бечеј, Суботица

 

 

8. РАЗРЕД

- Јужна Србија ( Ниш, Врање )

 

Циљ екскурзије:

- Остваривање сврхе, циљева и задатака образовања, као и циљева и задатака наставних предмета;

- да ученици напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа;

- да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама;

- да развију мотивисаност за учење и заинтересованост за наставне садржаје,

- непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, упознавање с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима.

 

Задаци:

 

- Развијање љубави према отаџбини, њеној историји и природним лепотама

- неговање позитивног односа према националним и културним етичким и естетским вредностима, спортским потребама и навикама

- развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика;

-  упознавање начина живота и рада људи појединих крајева;

- развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима;

- продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика;

- оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примењивање знања и умења;

- неговање солидарности хуманизма, другарства и осећаја заједништва;

- успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика  међусобно;

- развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и  навика заштите животиња;

- уочавање и именовање биљака и животиња различитих станишта 

- подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање;

- проучавање објеката и феномена у природи;

- уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима;

- развијање способности орјентације у простору;

- задовољење спортских потреба и стварање спортских навика;

- развијање позитивних социјалних односа; 

- разумевање значаја здравља и здравог начина живота;

 

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ

 

1, 2, 3. И 4. РАЗРЕД

- Време реализације : мај 2017. / седмодневна /

- Дестинација : Планине и бање Србије

 

Циљеви

- очување,  подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја ;

- стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и организовања слободног времена;

- проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном окружењу ;

- развијање еколошке свести и подстицање ученика на ангажман у заштити природе;

- социјализација ученика, уз развијање толеранције и одговорног односа према себи, другима и окружењу;

- развијање позитивних односа према националним, културним и естетским

вредностима .

 

 Задаци и садржаји

- побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика ;

- задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром ;

- очување природне дечије радозналости за појаве у природи и њихово упознавање кроз одговарајуће активности ;

- развијање способности запажања појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним условима ;

- подстицање самосталности кроз непосредне истраживачке задатке ;

- развијање свести о потреби заштите животне средине и изграђивање еколошких навика ;

- упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте места и околине;

- упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева ;

- упознавање разноврсности биљног и животињског света и уочавање њихове повезаности ;

- упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање

- временских прилика;

- развијање способности сналажења у простору и времену; 

- развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у обављању личне хигијене и бриге о себи;

- стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што чешћи боравак у природи ;

- формирање навика редовне и правилне исхране ;

- разумевање и уважавање различитости међу ученицима ;

- подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима кроз одговарајуће активности.

 

 

Ви сте овде: Home ЕКСКУРЗИЈЕ